Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A MEPS Magyarországi Hőszigetelőanyag Gyártók Egyesülete  fontosnak tartja a  személyes adatok védelmét.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. Az adatkezelő

MEPS Magyarországi Hőszigetelőanyag Gyártók Egyesülete  , rövid neve MEPS
Székhelye: 9021 Győr, árpád út 3.

a továbbiakban: Adatkezelő

Adatvédelemmel/adatkezeléssel kapcsolatos elérhetőségei:  , telefon  06 30/222 32 88
2. Az adatkezelés jogalapja

Jogi háttér

Az Adatkezelő személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Adatvédelmi tv.) előírásait betartva, az érintett hozzájárulása alapján kezel.

Adatkezeléshez történő hozzájárulás

Amennyiben az érintett a jelen tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) II. és III.1. pontjaiban meghatározottak szerint jár el, az érintett a jelen Tájékoztatót elfogadja, illetve hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje.

Jelen Tájékoztató elfogadása az érintett részéről az adatkezeléshez való önkéntes, tájékozott, határozott és teljes körű hozzájáruló nyilatkozatnak minősül.

Jelen Tájékoztató az érintett teljes körű tájékoztatásának minősül.

3. Technikai adatok, cookie-k, IP-cím

www.meps.hu weboldal üzemeltetőjea MEPS.

A honlap nemrögzíti az érdeklődők  számítógépének internet címét (IP-címét).

Weboldalunk a cookie-k adattartalmait automatikusan összegyűjti.

A cookie-k olyan változó tartalmú, alfanumerikus információ csomagok, amelyek a látogató számítógépén találhatóak. Általában magukkal hordozzák a származási helyüket, a lejárati dátumukat és az azonosító számukat is. Ezek az adatcsomagok az érintett számítógépén tárolt információkhoz nem férnek hozzá. A cookie-k személyes adatokat nem kezelnek, nem alkalmasak az érintett azonosítására.

Szolgáltatásunk használ:

  • ideiglenes “akció cookie-kat”, melyek a számítógépen az oldalról történő kijelentkezésig aktívak,
  • “állandó cookie-kat” amelyik a saját adatcsomagjukban meghatározott ideig, vagy a felhasználó által kikényszerített törlésig működnek.

4. Az adatbiztonság követelményének érvényesülése

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során

  • gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Adatvédelmi tv. rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek,
  • védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen

5. Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt vagy a rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárításra megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás ingyenes, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan még nem nyújtott be tájékoztatás iránti kérelmet az Adatkezelőhöz. Egyéb esetekben a tájékoztatás után fizetendő költségtérítés összege esetenként 1.000,- Ft + áfa.

Az érintett a kérelmét e-mailben az   címre juttathatja el. Az Adatkezelő az érintett kérelmére 25 napon belül írásban válaszol.

6. Egyéb

A Tájékoztató módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Az Adatkezelő a résztvevő kérésére e-mailben megküldi a mindenkor hatályos Tájékoztatót. A Tájékoztató utolsó módosításának idejét a „FRISSÍTVE” sor tartalmazza.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett adatvédelmi jogainak sérelme esetén az Adatkezelőhöz fordulhat panasszal. Amennyiben ez eredménytelen, úgy a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és az Adatvédelmi tv. alapján bírósághoz (törvényszék), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

II. LÁTOGATÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A honlapra látogató a honlap megnyitásával elfogadja a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket.

A honlapra látogatók személyes adatait az Adatkezelő nem kezeli.

III. HÍRLEVÉL

1. Adatkezeléshez történő hozzájárulás

Az Adatkezelő termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatban elektronikus hírleveleket küld az   e-mail címről azon érintettek számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen kifejezett hozzájárulásukat adták.

Az érintettek bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen – a hírlevelek alján található „leiratkozás hírlevélről” linkre kattintva vagy az   e-mail címre küldött levélben leiratkozhatnak a hírlevélről. Ez esetben az Adatkezelő az érintett részére hírlevelet a továbbiakban nem közöl, és 5 napon belül intézkedik az érintett adatainak nyilvántartásából történő törléséről.

2. A kezelt adatok köre

a) név
b) e-mail cím

3. Az adatkezelés célja, időtartama

Az Adatkezelő célja hírlevelek küldése.
Az Adatkezelő az érintett adatait az érintett kérésére történő törlésig kezeli.
Amennyiben az érintett a személyes adatainak törlését kéri, az Adatkezelő 5 napon belül intézkedik ezek törléséről.

FRISSÍTVE: 2018. május 24.

MEPS